نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعال کردن بخش بانکی کارت دانشجویی

فعال کردن بخش بانکی کارت دانشجویی


فعال کردن بخش بانکی کارت دانشجویی

اطلاعیه

دانشجویان ورودی سال 96-95 می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل جهت فعال کردن کارت

دانشجویی خود (بخش بانکی آن) به بانک

تجارت شعبه دانشگاه مراجعه نمایند.


1-                         کارت دانشجویی

2-                       اصل کارت ملی و شناسنامه

3-                      تصویر کارت ملی و شناسنامه


آموزش دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی


---------

کانال دانشکده telegram.me/scu_eco

scu_eco