نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت های آموزشی (نیمسال دوم) سال تحصیلی93-92

فعالیت های آموزشی (نیمسال دوم) سال تحصیلی93-92


فعالیت های آموزشی (نیمسال دوم) سال تحصیلی93-92

قابل توجه دانشجویان عزیر برای انتخاب واحد نیمسال دوم 93-92 خواهشمند است فایل الحاقی را مطالعه فرمایید. ادرس انتخاب واحد الکترونیک http://reg.scu.ac.ir/login.asp همچنین سامانه آموزشی ساعت 8 صبح به تاریخ های قید شده شروع به فعالیت می نماید. یکشنبه 92/11/6 ورودی های 89 و ماقبل دوشنبه 92/11/7 ورودی های 90 سه شنبه 92/11/8 ورودی های 91 چهارشنبه 92/11/9 ورودی های 92