نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فصلنامه توسعه اجتماعی

فصلنامه توسعه اجتماعی


مدیر داخلی:سجاد بهمنی

ویراستار انگلیسی: دکتر کریم لویمی مطلق

کارشناس، حروف­ نگاری و صفحه ­آرایی: زهرا نریموسائی.  تلفن 4469

ناشر: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 0۶۱۳۳۲۲۶۵۳۶

پست الکترونیکی : jhd@scu.ac.ir

آدرس وبگاه مجله: qjsd.scu.ac.ir

آدرس مجله: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله توسعه  اجتماعی (توسعه انسانی سابق)

کدپستی 43337- 61357