نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فصلنامه اقتصاد مقداری به عنوان نشریه دارای ضریب تأثیر شناخته شد.

فصلنامه اقتصاد مقداری به عنوان نشریه دارای ضریب تأثیر شناخته شد.


فصلنامه اقتصاد مقداری به عنوان نشریه دارای ضریب تأثیر شناخته شد.

مجدداً در ششمین نشست راهبردی ISC مورخ 23/4/1389 فصلنامه اقتصاد مقداری به عنوان نشریه دارای ضریب تأثیر شناخته شد. این فصلنامه هم اکنون با ضریب تأثیر 15/0 یکی از پر اسنادترین نشریات اقتصادی کشور است. همچنین از طریق دو نشانی www.ISC.gov.ir و www.ricest.ac.ir در دسترس جامعه علمی جهانی قرار دارد.