نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم ارزشیابی اساتید الکترونیکی شد

فرم ارزشیابی اساتید الکترونیکی شد


فرم ارزشیابی اساتید الکترونیکی شد

برای ارزشیابی اساتید فرمی ار طرف مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی طراحی گردید که دانشجویان با پر کردن آن در ارزشیابی هر ترم اساتید خود شرکت می نمایند