نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عکس های شصتمین سالگرد دانشگاه شهید چمران در دانشکده اقتصاد

عکس های شصتمین سالگرد دانشگاه شهید چمران در دانشکده اقتصاد


عکس های شصتمین سالگرد دانشگاه شهید چمران در دانشکده اقتصاداستاد ذیحجه زاده از اساتید محترم  بازنشسه همراه با رئیس دانشکده اقتصاد


دکتر فرازمند و دکتر آرمن همراه با اساتید محترم بازنشسته دانشکده 


دکترسید عزیز آرمن  از گروه اقتصاد  و دکترمحسن دستگیراز گروه حسابداری