نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم تکمیل ظرفیت کلاسی

عدم تکمیل ظرفیت کلاسی


عدم تکمیل ظرفیت کلاسی

با توجه به عدم تکمیل ظرفیت کلاسی بعضی از دروس (نرسیدن به حد نصاب لازم تعداد دانشجویان جهت تشکیل کلاس) حضور دانشجویان در زمان حذف و اضافه بر اساس زمانبندی اعلام شده و بویژه در روز چهارشنبه 21/11/94 از ساعت 12 تا پایان وقت اداری آن روز الزامی است. بدیهی است بعد از زمان حذف و اضافه انتخاب درس ممنوع بوده و طبق مقررات آموزشی فقط حذف یک درس نظری به دلخواه دانشجو امکان پذیر می باشد. شایان ذکر است سامانه حذف و اضافه دروس در روز چهار شنبه مورخ 21/11/94 از ساعت 12 تا پایان وقت اداری برای کلیه ی ورودی ها فعال می باشد.