نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح درس کارشناسی ارشد

طرح درس کارشناسی ارشد


 

برنامه دو ساله دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گروه اقتصاد بازرگانی


سال اول ـ نیمسال اول

سال اول ـ نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد

 درس

پیش نیاز

ردیف

عنوان درس

واحد

کد

درس

پیش نیاز

1

اقتصاد خرد

4

601

خرد(1) و (2) کارشناسی

1

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام

3

620

-

2

اقتصاد کلان

4

602

کلان(1) و (2) کارشناسی

2

دو درس از دروس اختیاری

6

طبق لیست دروس اختیاری

3

اقتصاد سنجی عمومی

3

610

اقتصاد سنجی کارشناسی

تذکر : دانشجویان موظفند استاد راهنما و پایان نامه خود را مطابق شیوه نامه جدید کارشناسی ارشد

(درسایت دانشکده اقتصاد« گروه علوم اقتصاد» موجود است) انتخاب نمایند .

سال دوم ـ نیمسال اول

                                             سال دوم ـ نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس و پیش نیاز

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

دو درس اختیاری

6

طبق لیست دروس اختیاری

1

پایان نامه

6

229340

2

پایان نامه

6

229340

 

دروس اختیاری :

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

کد

درس

پیشنیاز

ردیف

نام درس

تعداد واحد

کد

درس

پیشنیاز

1

اقتصاد سنجی­کاربردی

3

751

610

5

اقتصاد پول

3

 

602

2

تجارت بین الملل

3

703

601

6

موضوعات انتخابی  در اقتصاد

3

764

برحسب مورد

3

اقتصاد بخش عمومی

3

754

602-601

7

اقتصاد ایران

3

720

602-601

4

اقتصاد شهری

3

-

602-601

8

اقتصاد توسعه

3

630

602-601

 

تذکر (1): برای دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها علوم اقتصادی و گرایش های وابسته به آن نمی باشد در ترم اول اقتصاد خرد (4 واحد) و
اقتصاد کلان(4 واحد) و اقتصاد سنجی (4 واحد) دوره کارشناسی ارائه می شود.

تذکر(2): دانشجویانی که در دورة کارشناسی درس اقتصاد سنجی را نگذرانده­اند باید (4 واحد ) اقتصاد سنجی کارشناسی را در ترم اول بگذرانند.