نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح درس دکتری گروه اقتصاد

طرح درس دکتری گروه اقتصاد"نحوه اخذ واحد دانشجوبرای هرنیمسال دررشته علوم اقتصادی دوره دکترا"

نیمسال اول                                                                

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

نوع درس

پیشنیاز

1

اقتصادخرد پیشرفته 1

2

اجباری

 

2

اقتصادکلان پیشرفته 1

2

اجباری

 

3

اقتصادسنجی

2

پیش نیاز

 

4

روش تحقیق

2

پیش نیاز

 

5

زبان تخصصی

2

پیش نیاز

 ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

نوع درس

پیشنیاز

1

اقتصادخرد پیشرفته 1

2

اجباری

 

2

اقتصادکلان پیشرفته 1

2

اجباری

 

3

تجارت بین الملل

2

اختیاری

 

4

اقتصادتوسعه 1

2

اختیاری

 

5

نظریه های پولی پیشرفته

2

اختیاری