نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح درس

طرح درس


 

« دورۀ کارشناسی علوم اقتصادی شاخۀ اقتصاد نظری »

الف) دروس عمومی                                                                                                          د) جدول دروس اختصاصی اجباری شاخۀ اقتصاد نظری(28 واحد) 

شماره

نام درس

واحد

 

شماره

نام درس

واحد

پیشنیاز

1

معارف اسلامی(1)

2

 

301

اقتصاد کشاورزی

3

214

2

فارسی

3

302

اقتصاد مدیریت

3

214و208

3

زبان خارجی(1)

3

303

اقتصاد بخش عمومی(2)

3

219

4

معارف اسلامی(2)

2

304

اقتصاد ریاضی

3

216و214و206

5

اخلاق و تربیت اسلامی

2

305

اقتصاد سنجی

4

216و214و208

6

تربیت بدنی (1)

1

306

تاریخ عقاید اقتصادی

3

216و214

7

تاریخ اسلام

2

307

ارزیابی طرحهای اقتصادی

3

216و214

8

تربیت بدنی(2)

1

308

برنامه ریزی اقتصادی

3

224

9

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

309

اقتصاد منابع

3

214

10

متون اسلامی

2

 

 

جمع

20

د) جدول دروس اختیاری شاخۀ اقتصاد نظری (9 واحد)

 

 

 

 

 

شماره

نام درس

واحد

پیشنیاز

ج) دروس اصلی

 

310

اقتصاد نفت و نیرو

3

309

شماره

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

311

آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری

3

205

201

زبان خارجی(2)

2

 

 

312

بودجه

3

219

202

اصول سازمان مدیریت

3

 

 

313

اقتصاد شهری

2

216و214

203

حقوق تجارت

3

 

 

314

اقتصاد منطقه ای

2

216و214

204

مبانی جامعه شناسی

3

 

 

315

پژوهش عملیاتی

3

208

205

ریاضیات (1)

4

 

 

316

حسابداری شرکتها

3

211

206

ریاضیات(2)

4

205

 

317

اقتصاد کار و نیروی انسانی

3

214

207

آمار(1)

4

205

 

318

اقتصاد رفاه

3

214

208

آمار(2)

4

207و206

 

319

اقتصاد تعاون

2

224

209

روش تحقیق

3

208

 

320

اقتصاد کشورهای با برنامه ریزی متمرکز

2

221

210

اصول حسابداری (1)

3

 

 

321

مسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم

3

224

211

اصول حسابداری (2)

3

210

 

322

حسابداری ملی

2

216

213

اقتصاد خرد(1)

4

 

 

323

احتمال و استنباط آماری

3

208

214

اقتصاد خرد(2)

4

213

 

324

ریاضیات (2)

3

206

215

اقتصاد کلان(1)

4

213

 

325

مدیریت مالی(1)

3

211

216

اقتصاد کلان(2)

4

215

 

326

اقتصاد صنعتی

3

216و214

217

پول و بانکداری

3

216

 

327

اقتصاد حمل و نقل (1)

3

214

218

مبانی فقهی اقتصاد اسلام

3

216و214

 

328

اصول بیمه

3

205

219

اقتصاد بخش عمومی(1)

3

216و214

 

329

بانکداری اسلامی

2

217

220

نظام اقتصادی صدر اسلام

2

216و214

 

330

جمعیت شناسی عمومی

3

208

221

نظامهای اقتصادی

3

220

 

331

اقتصاد سنجی کاربردی

3

305

222

تجارت بین الملل

3

216و214

 

332

موضوعات انتخابی در اقتصاد(1)

3-1

216و214

223

مالیه بین الملل

3

222

 

333

موضوعات انتخابی در اقتصاد(2)

3-1

216و214

224

اقتصاد توسعه

3

216و212

 

334

موضوعات انتخابی در اقتصاد(3)

3-1

216و214

225

اقتصاد ایران

3

224

 

335

زبان خارجه (3)

3

201

 

جمع

78

 

 

326

جغرافیای اقتصادی ایران

2

--

 

 

ب) دروس پیشنیاز

101

کلیات علم اقتصاد

2

 

102

ریاضیات پیش دانشگاهی

4

 

103

زبان خارجی پیش دانشگاهی

2

 

                       

« دورۀ کارشناسی علوم اقتصادی شاخۀ اقتصاد بازرگانی (28 واحد) »

الف) دروس عمومی                                                                                                          د) جدول دروس اختصاصی اجباری          

شماره

نام درس

واحد

 

شماره

نام درس

واحد

پیشنیاز

1

معارف اسلامی(1)

2

 

401

اقتصاد مدیریت

3

214و208

2

فارسی

3

402

روشهای مقداری در بازرگانی

4

208 و 206

3

زبان خارجی(1)

3

403

مدیریت تولید

3

214و208

4

معارف اسلامی(2)

2

404

ارزیابی طرحهای اقتصادی

3

216و212

5

اخلاق و تربیت اسلامی

2

405

حسابداری شرکتها

3

211

6

تربیت بدنی (1)

1

406

حسابداری صنعتی (1)

3

405

7

تاریخ اسلام

2

407

اصول بازاریابی

3

214

8

تربیت بدنی(2)

1

408

اصول بیمه

3

205

9

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

409

مدیریت مالی(1)

3

211

10

متون اسلامی

2

 

 

11

تنظیم خانواده

1

 

د) جدول دروس اختیاری شاخۀ اقتصاد نظری (9 واحد)

 

جمع

21

 

 

شماره

نام درس

واحد

پیشنیاز

ج) دروس اصلی

 

212

جغرافیایی اقتصاد ایران

2

 

شماره

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

410

تحقیقات بازاریابی

3

407

201

زبان خارجی(2)

2

 

 

411

آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری

3

205

202

اصول سازمان مدیریت

3

 

 

412

مدیریت مالی(2)

3

409

203

حقوق تجارت

3

 

 

413

قوانین و مقررات مالیاتی در ایران

2

419و 203

204

مبانی جامعه شناسی

3

 

 

414

اصول حسابرسی

3

405

205

ریاضیات (1)

4

 

 

415

حسابداری صنعتی (2)

3

406

206

ریاضیات(2)

4

205

 

416

روانشناسی عمومی

3

 

207

آمار(1)

4

205

 

417

مدیریت صادرات و واردات

2

407

208

آمار(2)

4

207و206

 

418

مدیریت خرید و سفارشات

2

407

209

روش تحقیق

3

208

 

419

پژوهش عملیاتی

3

208و 206

210

اصول حسابداری (1)

3

 

 

420

حقوق بیمه

3

408

211

اصول حسابداری (2)

3

210

 

421

اصول مدیریت ریسک

3

208

213

اقتصاد خرد(1)

4

 

 

422

بیمه اتکایی

3

408

214

اقتصاد خرد(2)

4

213

 

423

بیمه های اشخاص

3

408

215

اقتصاد کلان(1)

4

213

 

424

بیمه های اموال(1)

6

408

216

اقتصاد کلان(2)

4

215

 

425

بیمه های اموال(2)

3

408

217

پول و بانکداری

3

216

 

426

بانکداری اسلامی

2

217

218

مبانی فقهی اقتصاد اسلام

3

216و214

 

427

بودجه

3

219

219

اقتصاد بخش عمومی(1)

3

216و214

 

428

زبان خارجی (3)

3

201

220

نظام اقتصادی صدر اسلام

2

216و214

 

429

سازمانهای اقتصادی و بازرگانی بین الملل

3

223

221

نظامهای اقتصادی

3

220

 

430

مدیریت پرسنلی

3

202

222

تجارت بین الملل

3

216و214

 

431

حقوق مدنی

3

 

223

مالیه بین الملل

3

222

 

 

 

 

 

224

اقتصاد توسعه

3

216و212

 

 

ب) دروس پیشنیاز

225

اقتصاد ایران

3

224

 

101

کلیات علم اقتصاد

4

 

 

جمع

78

 

 

102

ریاضیات پیش دانشگاهی

4

 

103

زبان خارجی پیش دانشگاهی

2