نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صندوق رفاه

صندوق رفاه


صندوق رفاه

??قابل توجه دانشجویان??
 با عنایت به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان مقتضی است کلیه دانشجویان اعم از فارغ التحصیل، انصرافی، اخراجی که کلیه بدهی خود را به صندوق رفاه
دانشجویان پرداخت نموده اند از طریق پورتال دانشجویی آن صندوق درخواست تسویه حساب (منوی تسویه حساب ) خود را ثبت نموده و سپس جهت اخذ نامه تسویه حساب به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.
آدرس پورتال  :bp.swf.ir
??اداره رفاه دانشجویی    
معاونت دانشجویی دانشگاه
??