نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

در راستای تحقق اهداف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در امر پژوهش در کلیه سطوح, آیین نامه حمایت از رساله دکتری به شرح ذیل تهیه و تدوین شده است:
فایل پیوست مطالعه گردد.