نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صندوق الکترونیکی پیشنهادات و انتقادات وب سایت دانشکده

صندوق الکترونیکی پیشنهادات و انتقادات وب سایت دانشکده


صندوق الکترونیکی پیشنهادات و انتقادات وب سایت دانشکده

ایجاد صندوق الکترونیکی پیشنهادات و انتقادات در مورد وب سایت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در این لینک شما می توانید برای بهتر شدن وب سایت نظر دهید و یا به ادرس jafari.e@scu.ac.ir کارشناس پورتال دانشکد ه ایمیل بزنید.