نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای عمومی دانشکده تاریخ 15/9/89

شورای عمومی دانشکده تاریخ 15/9/89


شورای عمومی دانشکده تاریخ 15/9/89

شورای عمومی دانشکده در تاریخ 15/9/89 دز اتاق ریاست دانشکده با حضور اساتید دانشکده برگزار گردید.