نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تماس ها

شماره تماس ها


 

     

 

ریاست دانشکده

فکس

دکترکریم رضادوست

33226530 33226533

مجله توسعه اجتماعی

خانم زهرا نریموسایی

4469

33226535

مسول دفتر ریاست

خانم رویا شجاع سیاهی

4400    4401-4402

مجله اقتصاد مقداری

خانم آزاده بدوی

4410        33226532

دبیرخانه ریاست

خانم فرشته مرادی

4404

33226534

مجله بررسی های حسابداری

خانم الهام فرهادی راد

4500

33226538

امور دفتری دبیرخانه

خانم بندری

4405

مجله دانش و پژوهش حقوقی

خانم الهام فرهادی راد

4491

33226538

کارپرداز

خانم بدوی

4410

مسئول دفتر گروه اقتصاد

خانم توکلی

4470

انبار

آقای چاسب قبطه جوی

4419

گروه اقتصاد

آقای سیدجواد آقاجری

4471

مرکز کامپیوتر

آقای عیسی جعفری

4409

گروه اقتصاد

دکتر حسن فرازمند

4472

کتابخانه

خانم پریسا جوادی زاده

4407

گروه اقتصاد

دکتر منصور زراء نژاد

4473

کتابخانه

خانم عاطفه عزیزی

4407

گروه اقتصاد

دکتر سیدمرتضی افقه

4474

عامل ذیحساب

آقای د نصیرزاده 

4408

گروه اقتصاد

دکتر احمد صلاح منش

4475

گروه مدیریت

آقای عبدالحسین نیسی

4431

گروه اقتصاد

دکتر سیدعزیز آرمن

4476

گروه مدیریت

آقای محمد آیتی مهر

4431

گروه اقتصاد

دکتر عبدالمجید آهنگری

4477

گروه مدیریت

دکتر فرج اله رحیمی

4432

گروه اقتصاد

دکتر مسعود خداپناه

4478

گروه مدیریت

دکتر حسنعلی سینایی 4433

گروه اقتصاد

دکتر امیرحسین منتظرحجت

4489

گروه مدیریت دکتر ادریس محمودی 4434

گروه اقتصاد

دکتر یعقوب اندایش

4453

گروه مدیریت خانم اسلام فاخر 4435

گروه اقتصاد

دکتر ابراهیم انواری

4434

گروه مدیریت دکتر جیران محمدی 4436

گروه اقتصاد

دکتر امین منصوری

4418

گروه مدیریت دکتر بلقیس باورصاد 4437

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد آیتی مهر

4416-33226531

 

گروه مدیریت دکتر عبدالهادی درزیان 4437 کارشناس مسئول آموزش

خانم پوران نوذری

4411
گروه مدیریت دکتر مهدی نداف 4439 کارشناس رشته علوم اجتماعی

خانم سحر میر

4411
گروه مدیریت دکتر علی مهرابی 4482 کارشناس رشته اقتصاد

خانم محقق

4411
گروه حسابداری دکتر سید علی واعظ 4455 کارشناس رشته حسابداری

خانم بحرینی نژاد

4413
گروه حسابداری دکتر محمدرمضان احمدی 4452 کارشناس رشته مدیریت

خانم مزاری

4413
گروه حسابداری آدکتر بابک عابدی  صدقیانی 4453 امور آموزشی تحصیلات تکمیلی

خانم صمدی

4414
گروه حسابداری آقای محمدحسین قلمبر 4454 امور آموزشی تحصیلات تکمیلی

خانم طالقانی

4414
گروه حسابداری دکتر اسماعیل مظاهری        

مسئول دفتر گروه علوم اجتماعی

خانم توکلی 4460 امور  پایان نامه تحصیلات تکمیلی

خانم اسدی

4491

گروه علوم اجتماعی

دکتر کریم رضادوست

4462

آمفی تئاتر

 

4499
گروه علوم اجتماعی دکتر علی حسین حسین زاده 4469 معاون پژوهش و ارتباط با جامعه

دکتر منتظر حجت

4403
گروه علوم اجتماعی دکتر معصومه باقری 4465 متصدی امور پژوهشی

خانم اهوازی

4501

گروه علوم اجتماعی دکتر حسین ملتفت  

ابدار خانه طبق اول

علی نظری

4497

گروه علوم اجتماعی دکتر عبدالرضا نواح  

ابدار خانه طبق اول

علی احمدی

4497
گروه علوم اجتماعی دکتر علی بوداقی   نامه رسان سید حسن سیدلطیفی 4496
گروه علوم اجتماعی دکتر علی عربی   متصدی خدمات  نادی طایی 4406
گروه علوم اجتماعی دکتر سجاد بهمنی        

گروه علوم اجتماعی

دکتر مرضیه شهریاری

4460