نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع کلاسهای نیمسال دوم 96-95

شروع کلاسهای نیمسال دوم 96-95


شروع کلاسهای نیمسال دوم 96-95


        زمان شروع کلاسها از شنبه 9 بهمن ماه 1395 می باشد.لینکهای دانشکده:


      
 

لینکهای وب سایت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

فرو های پژوهشی دانشجویان ارشد

فرم های پژوهشی دانشجویان دکتری

اداره آموزش دانشکده

برد الکترونیکی معاونت پژوهشی

برنامه ریزی آموزشی گروههای دانشکده اقتصاد