نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95

شروع انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95


شروع انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95

انتحاب واحد نیمسال دوم 96-95

یکشنبه 95/11/3  ورودی 92 و ماقبل
دوشنبه 95/11/4 ورودی های 93
سه شنبه 95/11/5 ورودی های 94
چهارشنبه 95/11/6 ورودی های 95


آدرس سامانه آموزش:
reg.scu.ac.ir

وب سایت دانشگاه شهید چمران اهواز
scu.ac.ir

وب سایت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز
economics.scu.ac.ir
کانال دانشکده اقتصاد
telegram.me/scu_scu