نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینار علمی آقای پروفسور غلامرضا نخعی زاده از آلمان تحت عنوان داده کاوی و اقتصاد سنجی

سمینار علمی آقای پروفسور غلامرضا نخعی زاده از آلمان تحت عنوان داده کاوی و اقتصاد سنجی


سمینار علمی آقای پروفسور غلامرضا نخعی زاده از آلمان تحت عنوان داده کاوی و اقتصاد سنجی

سمینار علمی آقای پروفسور غلامرضا نخعی زاده  از آلمان تحت عنوان داده کاوی و اقتصاد سنجی در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار گردید.دراین سمینار علمی که با حضور ریاست محترم، معاونت پژوهشی  و اعضاء هئیت علمی دانشکده در مورد روشهای داده کاوی، اهمیت آن واستفاده های فراوان  در صنعت انجام  گرفت