نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه ی ثبت نام میهمانی نقل و انتقال دانشجویان ورارت علوم

سامانه ی ثبت نام میهمانی نقل و انتقال دانشجویان ورارت علوم


درخواست میهمانی و انتقالی دانشجویان

سامانه ی ثبت نام میهمانی نقل و انتقال دانشجویان ورارت علوم

قالب توجه دانشجویان دانشکده 

سامانه ی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان ورارت علوم

http://213.176.5.33/EDUS/Default.Aspx
 برای اطلاعات بیشتر با آموزش دانشکده تماس بگیرید