نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه ملی کارآموزی

سامانه ملی کارآموزی


سامانه ملی کارآموزی

 به منظور آگاه سازی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود برای دانشجویان مقاطع مختلف  به سامانه کارآموزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مراجعه فرمایید.

http://www.irost.org