نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه زیست فناوران

سامانه زیست فناوران


سامانه زیست فناوران

ستاد توسعه زیست فناوری به منظور تشویق دانشجویان دکتری در پایانامه ای که موضوع آنها زیست فناوری و منطبق با اولویتهای زیست فناوری تعیین شده باشد تا سقف صد میلیون ریال حمایت می نماید . تمام فرایندهای به صورت غیر حضوری از طیق سامانه زیست فناورانه قابل پیگیری می باشد. http://zistfanavaran.isti.ir/Person/SelectUserType