نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازمان امورد دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

سازمان امورد دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری


سازمان امورد دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 
 
سازمان امورد دانشجویان خارج وزارت علوم تحقیقات و فناوری

بـا توجه به شـرایط ویژه و محـدودیت جـدی تـأمین اعتبـارات ارزی مورد نیـاز برای فرصتهـای تحقیقاتی دانشـجویان دکتری به اسـتحضار میرساند تا اطلاع ثانوی از اعلام و تخصـیص سـهمیه جدید معذوریم. اعتبار ارزی محدود باقیمانده با نرخ قبلی برای سـهمیه های معرفی شده قبلی بر اساس مصوبه شورای مرکزی بورس به شرح ذیل هزینه خواهد شد: 1 -مهلت دانشـجویانورودی سـال93 بـا تـوجه به ورود به نیمسـال نهم ، طبق مقررات به پایـان رسـیده و اقدامی برای آنها میسر نمیباشد. 2 -الویت با دانشجویانورودی سال94خواهد بود. 3 -اعزام دانشـجویانورودی سال95 ،با توجه به مهلت باقیمانـده تحصـیل پس از تأمین اعتبار به سال بعد موکول خواهدشد

4 -اعتبار محـدود موجود بر اساس ارائه ویزا توسط متقاضـیانی که قبلانامه حمایت مالی دریافت داشـته اند هزینه خواهدشد و هر زمان اعتبار به پایان برسد انجام اعزام سال97 متوقف خواهدشد. 5 -به منظور بهره برداری تعداد بیشتری از متقاضیان،سهمیه پرداختی به هر دانشجو کاهش یافته است