نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان انتخاب واحد-حذف و اضافه الکترونیکی نیمسال دوم 95-94

زمان انتخاب واحد-حذف و اضافه الکترونیکی نیمسال دوم 95-94


زمان انتخاب واحد-حذف و اضافه الکترونیکی نیمسال دوم 95-94

قابل توجه دانشجویان(کلیه مقاطع تحصیلی)

 ثبت نام و انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم 95-94 با توجه به سال ورود به شرح زیر می باشد.


یک
شنبه          4/11/94         ورودی های 91 و ماقبل

دوشنبه           5/11/94         ورودی های 92

سه شنبه        6/11/94         ورودی های 93

چهارشنبه        7/11/94         ورودی های 94 
   10 بهمن شروع کلاس ها می باشد.

زمان حذف و اضافه:


یکشنبه          18/11/94       ورودی های 91 و ماقبل

دوشنبه          19/11/94        ورودی های 92

سه شنبه        20/11/94        ورودی های 93

چهارشنبه       21/11/94        ورودی های 94


ساعت شروع فرایند انتخاب واحد از ساعت 8:30  صبح می باشد.