نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان اخذ واحدهای معرفی به استاد

زمان اخذ واحدهای معرفی به استاد


زمان اخذ واحدهای معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویان محترم 
زمان شروع اخذ واحد های معرفی به استاد از تاریخ 1396/06/15 الی 1396/07/15 دانشجویان واجد شرایط فقط در همین تاریخ مراجعه بفرمایید.

اداره آموزش دانشکده