نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریز برنامه های اولین همایش ملی پایداری کسب وکار

ریز برنامه های اولین همایش ملی پایداری کسب وکار


ریز برنامه های اولین همایش ملی پایداری کسب وکار
ردیف

ساعت

عنوان

1

7:30 تا  8:15       

پذیریش

2

8:15  تا  8:35

قرآن و سخنرانی افتتاحیه

3

8:35  تا  8:45

سرود و کلیپ دانشگاه شهید چمران اهواز

4

8:45  تا  9

خوش امد گویی و مغرفی همایش توسط دبیر همایش

5

9  تا  9:25

سخنرانی دکتر دانایی فرد : " نظریات پایداری و کسب وکار"

6

9:25  تا  9:30

کلیپ پایداری کسب وکار

7

9:30  تا  9:55

سخنرانی دکتر احمد جعفرنژاد:" مدیریت زنجیره تامین کسب و کاربا رویکرد پایداری"

8

9:55  تا  10

میان برنامه(مجری)

9

10  تا  10:30

سخنرانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

10

1:30  تا  10:50

پذیرایی میان وعده

11

10:50  تا  12:50

میزگرد مدیران:" بررسی فرصت ها و تهدیدات کسب و کارهای پایداردر استان

12

12:50  تا  14 

نهار

13

14  تا  15

پنل های علمی و کارگاههای اجرایی

14

15   تا  15:15

پذیرایی

15

15:15  تا  16

اختتامیه (قرائت بیانیه پایانی، اهدای لوح ها و گواهی ها)