نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته علوم سیاسی دانشکده اقتصاد

رشته علوم سیاسی دانشکده اقتصاد


مسئول رشته علوم سیاسی  دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی 


  مسئول رشته : خانم   فرزام نیا 

مدرک تحصیلی :کارشناس مدیریت برنامه ریزی و امور فرهنگی

شماره تماس 4413

 

 شرح وظایف

انجام کلیه امورآموزشی دانشجویان رشته علوم سیاسی روزانه و شبانه مقطع کارشناسی از شروع به تحصیل تا فراغت از تحصیل اعم از 

1 -ثبت نام و تحویل مدارک و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود

2-پاسخگویی به کلیه مراجعین حضوری و تماسهای تلفنی مرتبط

3-تنظیم گزارش و ارسال پاسخ مکاتبات و استعلام های آموزش کل شامل موارد ذیل:

عدم رعایت پیش نیاز وهم نیاز

عدم رعایت سقف واحد

اخذ دودرس ازگروه معارف

خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان اخراجی

غیبت وعدم مراجعه جهت انتخاب واحد

اعلام اسامی دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

اعلام اسامی دانشجویان مشروط

4-تنظیم کلیه فرمهای آموزشی مورد نیاز دانشجو در طول دوره تحصیل وتحویل به دانشجو یا ارسال به آموزش کل شامل  : تاییدیه انتخاب واحد – نامه دردست بررسی-گواهی اشتغال به تحصیل – اصلاح کارنامه و....

 5-تهیه وتنظیم برنامه امتحانات پایان نیمسال

 6-تهیه وتنظیم فرمهای فارغ التحصیلی و تسویه حساب آموزشی و مالی

 7-انجام امور مالی مربوط به دانشجویان شبانه (کارشناسی و کارشناسی ارشد)