نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی کامپیوتر سرور FTP دانشکده

راه اندازی کامپیوتر سرور FTP دانشکده


راه اندازی کامپیوتر سرور FTP دانشکده

کامپیوترفایل سرور دانشکده  که از آن می توان برنامه های مورد نیازرا  دانلود نمودراه اندازی گردی

در نوار آدرس   ftp://ecoftp   را وارد کنید. در محیط سرور فهرستهای مختلفی قابل مشاهده و استفاده می باشد.