نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر رحیم قاسمیه عضو جدید گروه مدیریت

دکتر رحیم قاسمیه عضو جدید گروه مدیریت


دکتر رحیم قاسمیه عضو جدید گروه مدیریت

دکتر رحیم قاسمیه عضو جدید گروه مدیریت
 مدرک تحصیلی : دکترا ی مدیریت صنعتی- دانشگاه نیکاسل انگلستان