نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کلاس مجازی در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

دومین جلسه کلاس مجازی در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


دومین جلسه کلاس مجازی در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 

کلاس مجازی یادگیری الکترونیکی  - خانم  دکتر سارا محمدی-  گروه مدیریت

درس روش شناسی پژوهشی   بصورت مجازی در  ساعت   12-10  حل برگزاری:  کلاس شماره 106 -  سه شنبه مورخ  97/08/29

 

 

-