نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع اولین دانشجوی دکتری از رساله خود

دفاع اولین دانشجوی دکتری از رساله خود


دفاع اولین دانشجوی دکتری از رساله خود

اولین دانشجویی دکتری دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی در رشته حسابداری در تاریخ 90/4/19 ساعت 9 صبح سالن سمینار دانشکده با موضوع : بررسی شیوه های اعمال اخیارات مدیریت در باره گزارشگری و عملکرد اینده شرکت های و ... استاد راهنما: دکتر سید حسین سجادی استاد مشاور: دکتر محسن دستگیر دکتر علی حسین حسین زاده ارایه دهنده: محمد امید اخگر