نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع از پروپوزال دکتری حسابداری

دفاع از پروپوزال دکتری حسابداری


جلسه دفاع از پروپوزال خانم سکینه شیبه دانشجوی دکتری حسابداری

 تحت عنوان  "رویکردی نوین در ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری"

به راهنمایی دکتر واعظ و مشاوره دکتر آرمن

 

داوران : دکتر خدادادی – دکتر رمضان احمدی  - دکتر رودبارشجاعی

  دوشنبه 16/12/95

سالن سمینار دانشکده اقتصاد ساعت 10 صبح