نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه پایان نامه دوره دکتری اقتصاد

دفاعیه پایان نامه دوره دکتری اقتصاد


دفاعیه پایان نامه دوره دکتری اقتصاد

قابل توجه دانشجویان گرامی

برگزاری سمینار از پایان نامه دکتری رشته اقتصاد   با

موضوع"تعیین کننده های اقتصادی- اجتماعی جرم وتأثیرآن بر همگرایی رشد و توسعه ایران"

 

به راهنمایی دکترآرمن و دکترفرازمند

ارائه دهنده : وحیدکفیلی خواجه

تاریخ برگزاری : یکشنبه 19/10/95 ساعت 11

محل برگزاری : سالن سمیناردانشکده

********************


 

قابل توجه دانشجویان گرامی

برگزاری سمینار از پایان نامه دکترای رشته اقتصاد با

موضوع"بررسی پویایی بازارسرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران "

 

به راهنمایی دکترصلاح منش و دکترآرمن

ارائه دهنده : عبداله پورجوان

تاریخ برگزاری : یکشنبه 19/10/95 ساعت 9

محل برگزاری : سالن سمیناردانشکده

*************************


 

قابل توجه دانشجویان گرامی

برگزاری سمینار از پایان نامه دکترای رشته اقتصاد با

موضوع"اثرات مالیت سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا"

 

به راهنمایی دکترآهنگری و دکترفرازمند

ارائه دهنده : رضا هفت لنگ

تاریخ برگزاری : یکشنبه 19/10/95 ساعت 10

محل برگزاری : سالن سمیناردانشکده