نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس زیر حد نصاب

دروس زیر حد نصاب


دروس زیر حد نصاب


دروس زیر حد نصاب نیمسال اول 97 96

رشته مدیریت  

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

ثبت نامی

1

1

93214

آموزش مهارت های حرفه ایی

4

2

1

93227

مدیریت تولید و عملیات

3

3

1

229290

بازاریابی و مدیریت بازار

8

4

1

229210

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

3

5

1

229295

مدیریت مالی 2

6

  رشته حسابداری:

دروس زیر حد نصاب نیمسال اول 96 رشته حسابداری:
 پژوهش عملیاتی 2 گروه 1      تعداد ثبت نامی: 6 نفر

⚖️دروس زیر حد نصاب گروه حقوق⚖️

ا- حقوق ارتباطاات      209265      7 نفر
حقوق بیمه               209277        6 نفر
کارتحقیقی 2            209243      7 نفر      استاد دکتر احمدی
متون فقه 1               209220      2 نفر
متون فقه 2               209221      3 نفر
متون فقه 3               209222      7 نفر