نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیر اولین کنفرانس بین المللی حقوق و امور قضایی

دبیر اولین کنفرانس بین المللی حقوق و امور قضایی


دبیر اولین کنفرانس بین المللی حقوق و امور قضایی

جناب آقای دکتر حسین آقایی جنت مکان عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز به عنوان دبیر اولین کنفرانس بین المللی حقوق و امور قضایی انتخاب گردید.