نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیرخانه

دبیرخانه


مسئول دبیرخانه : خانم مرادی 

تلفن مستقیم:  ۰۶۱۳۳۲۲۶۵۳۴

تلفن داخلی : 4404

پست الکترونیک:   infoeco@scu.ac.ir

پست الکترونیک:   fmoradi611@gmail.com

متصدی امور دفتری دبیرخانه : خدیجه بندری
تلفن داخلی:4405
تلفن مستقیم:  ۰۶۱۳۳۲۲۶۵۳۴ 
*-*-
نامه رسان دبیرخانه : آقای سید حسن لطیفی
شماره دور نگار دبیرخانه:۰۶۱۳۳۲۲۶۵۳۴

شماره دورنگار ریاست دانشکده:۰۶۱۳۳۲۲۶۵۳2
تمامی مکاتبات  دانشکده با سازمان مرکزی  از طریق دبیرخانه انجام می شود و این واحد علاوه بر مکاتبات خارج از دانشگاه ،هماهنگی با دفتر گروه های دانشکده را نیز بر عهده دارد

آدرس سایت آیین نامه چاپ ، انتشارات و فرمهای مربوط به پژوهش