نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حذف و اضافه نیمسال اول 97-96

حذف و اضافه نیمسال اول 97-96


حذف و اضافه نیمسال اول 97-96


?? قابل توجه دانشجویان محترم??
تاریخ حذف و اضافه نیمسال اول 97-96
دوشنبه       20-06-96 ورودی های 93 و ماقبل
سه شنبه     21-06-96 ورودی های 94
چهار شنبه 22-06-96 ورودی های 95