نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حذف و اضافه نیمسال اول 89-88 مهرماه

حذف و اضافه نیمسال اول 89-88 مهرماه


حذف و اضافه نیمسال اول 89-88 مهرماه

  دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی اهواز
 حذف و اضافه نیمسال اول 89-88

               6 مهرماه          ورودی های 85 و ماقبل
               7 مهرماه           ورودی های 86
               8 مهرماه           ورودی های 87 و 88
 ساعت شروع حذف و اضافه 8:30

آدرس وب سایت انتخاب واحد الکترونیکی
http://registration.scu.ac.ir
http://reg1.scu.ac.ir