نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حذف و اضافه مهرماه 88

حذف و اضافه مهرماه 88


حذف و اضافه مهرماه 88

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

6 مهرماه           ورودی های 85 و ماقبل
7 مهرماه           ورودی های 86
8 مهرماه           ورودی های 87 و 88


 ساعت  شروع حذف و اضافه 8:30

آدرس وب سایت انتخاب واحد الکترونیکی:

  http://registration.scu.ac.ir


  http://reg1.scu.ac.ir