نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جناب آقای دکتر منصور زراءنژاد به عنوان مشاور در امور اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری استان خوزستان منصوب گردید

جناب آقای دکتر منصور زراءنژاد به عنوان مشاور در امور اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری استان خوزستان منصوب گردید


جناب آقای دکتر منصور زراءنژاد به عنوان مشاور در امور اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری استان خوزستان منصوب گردید