نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جناب آقای دکتر حسین اقایی جنت مکان عضو تخصصی حقوقی و قضایی شورای عالی علوم منصوب گردید

جناب آقای دکتر حسین اقایی جنت مکان عضو تخصصی حقوقی و قضایی شورای عالی علوم منصوب گردید


جناب آقای دکتر حسین اقایی جنت مکان عضو تخصصی حقوقی و قضایی شورای عالی علوم منصوب گردید

جناب آقای دکتر حسین اقایی جنت مکان
در اجرای بند (2) ماده (5) آئین نامه کمیسیون های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و نظر به دانش و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان « عضو حقیقی کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب می شوید.
انتظار می رود در راستای اهداف و سیاست های کلان علم و فناوری کشور ودر چارچوب وظایف قانونی شورای عالی عتف، با هماهنگی وهمکاری سایر اعضای کمیسیون تخصصی، در پیشبرد برنامه ها و مأموریت های کمیسیون مربوط و سایر امور محوله نقشی فعال و شایسته ایفا نمائید.
از درگاه خداوند سبحان دوام توفیقات جنابعالب را مسئلت می نماید.