نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارکنان با مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

جلسه کارکنان با مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


جلسه کارکنان با مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

جلسه کارکنان  دانشکده با مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم ا اجنماعی اهواز
در شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز