نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پیش دفاع دانشجوی دکتری حسابداری

جلسه پیش دفاع دانشجوی دکتری حسابداری


جلسه پیش دفاع دانشجوی دکتری حسابداری??????جلسه پیش دفاع دانشجوی دکتری حسابداری

عنوان : مدل سازی عوامل موثر بر کیفیت سود حسابداری با استفاده از اطلاعات حسابداری و متغیرهای کلان اقتصادی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر محمد رمضان احمدی

استاد مشاور: دکتر عبدالمجید آهنگری

ارائه دهنده: حمید رضا حاجب

 

زمان : دوشنبه 17/7/96 ساعت 10

مکان: سالن سمینار دانشکده اقتصاد

اساتید داور:

دکتر سید علی واعظ

 دکتر ولی خدادادی

دکتر علی رودبار شجاعی

دکتر ابراهیم انواری


??????جلسه پیش دفاع دانشجوی دکتری حسابداری

عنوان : بررسی روابط بین حاکمیت شرکتی ، ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر سید علی واعظ

استاد مشاور: دکتر ابراهیم انواری

ارائه دهنده: زینب کریمی

زمان : دوشنبه 17/7/96 ساعت 30/11

مکان: سالن سمینار دانشکده اقتصاد

اساتید داور:

دکتر محمد رمضان احمدی

 دکتر ولی خدادادی

دکتر علی رودبار شجاعی

دکتر عبدالمجید آهنگری


??????جلسه پیش دفاع دانشجوی دکتری حسابداری

عنوان : مدل سازی سازه های موثر بر اصول اخلاق حرفه ای حسابرسی با بکار گیری مدل سازی ساختاری- تفسیری (مورد مطالعه : خبرگان دانشگاه و حرفه

استاد راهنما: دکتر محمد رمضان احمدی

استاد مشاور: دکتر عبدالمجید آهنگری

ارائه دهنده: محسن صالحی نیا

زمان : چهارشنبه 19/7/96 ساعت 30/11

مکان: سالن سمینار دانشکده اقتصاد

اساتید داور:

دکتر سید علی واعظ  

 دکتر ولی خدادادی

دکتر علی رودبار شجاعی

دکتر ابراهیم انواری