جلسه دفاع ار پایان نامه دکتری اقتصاد

جلسه دفاع ار پایان نامه دکتری اقتصاد


جلسه دفاع ار پایان نامه دکتری اقتصاد

دفاع پایان نامه دکترای رشته اقتصاد

عنوان " تعیین کننده های اقتصادی – اجتماعی جرم و تأثیرآن برهمگرایی رشد وتوسعه در ایران "

اساتید راهنما : دکترسید عزیز آرمن و دکترحسن فرازمند

استاد مشاور : دکترحسین ملتفت

داور داخلی : دکترعبدالمجید آهنگری و دکتر احمدصلاح منش

داور خارجی  : دکترنادر مهرگان( استاد دانشگاه بوعلی سینا)

پدید آورنده :وحیدکفیلی خواجه

تاریخ برگزاری  :یکشنبه 1 /12/95 ساعت 12:30

محل برگزاری : سالن سمینار دانشکده

 

                     


دفاع پایان نامه دکترای رشته اقتصاد

عنوان " بررسی آثار پویایی بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران و نقش سیاست پولی در چارچوب یک مدل "(DSGE)

اساتید راهنما : دکتراحمدصلاح منش و دکترسید عزیز آرمن

استاد مشاور : دکترابراهیم انواری

داور داخلی : دکترحسن فرازمند و دکترمسعود خداپناه

داور خارجی  : دکترمحمدحسن فطرس( استاد دانشگاه بوعلی سینا)

پدید آورنده : عبداله پورجوان

تاریخ برگزاری  :دوشنبه 2 /12/95 ساعت 9 صبح

محل برگزاری : سالن سمینار دانشکده


دفاع پایان نامه دکترای رشته اقتصاد

عنوان " اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا "(DSGE)

اساتید راهنما : دکترعبدالمجید آهنگری و دکترحسن فرازمند

استاد مشاور : دکترامیرحسین منتظرحجت

داور داخلی : دکترسید مرتضی افقه و دکترسیدعزیز آرمن

داور خارجی  : دکترمحمدحسن فطرس( استاد دانشگاه بوعلی سینا)

پدید آورنده : رضاهفت لنگ

تاریخ برگزاری  :دوشنبه 2 /12/95 ساعت 10:30 صبح

محل برگزاری : سالن سمینار دانشکده


آدرس کوتاه :