نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع ار پایان نامه دکتری اقتصاد

جلسه دفاع ار پایان نامه دکتری اقتصاد


جلسه دفاع ار پایان نامه دکتری اقتصاد

دفاع پایان نامه دکترای رشته اقتصاد

عنوان " تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی جرم و تأثیرآن برهمگرایی رشد وتوسعه در ایران "

اساتید راهنما : دکترسید عزیز آرمن و دکترحسن فرازمند

استاد مشاور : دکترحسین ملتفت

داور داخلی : دکترعبدالمجید آهنگری و دکتر احمدصلاح منش

داور خارجی  : دکترنادر مهرگان( استاد دانشگاه بوعلی سینا)

پدید آورنده :وحیدکفیلی خواجه

تاریخ برگزاری  :یکشنبه 1 /12/95 ساعت 12:30

محل برگزاری : سالن سمینار دانشکده

 

                     


دفاع پایان نامه دکترای رشته اقتصاد

عنوان " بررسی آثار پویایی بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران و نقش سیاست پولی در چارچوب یک مدل “(DSGE)

اساتید راهنما : دکتراحمدصلاح منش و دکترسید عزیز آرمن

استاد مشاور : دکترابراهیم انواری

داور داخلی : دکترحسن فرازمند و دکترمسعود خداپناه

داور خارجی  : دکترمحمدحسن فطرس( استاد دانشگاه بوعلی سینا)

پدید آورنده : عبداله پورجوان

تاریخ برگزاری  :دوشنبه 2 /12/95 ساعت 9 صبح

محل برگزاری : سالن سمینار دانشکده


دفاع پایان نامه دکترای رشته اقتصاد

عنوان " اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا “(DSGE)

اساتید راهنما : دکترعبدالمجید آهنگری و دکترحسن فرازمند

استاد مشاور : دکترامیرحسین منتظرحجت

داور داخلی : دکترسید مرتضی افقه و دکترسیدعزیز آرمن

داور خارجی  : دکترمحمدحسن فطرس( استاد دانشگاه بوعلی سینا)

پدید آورنده : رضاهفت لنگ

تاریخ برگزاری  :دوشنبه 2 /12/95 ساعت 10:30 صبح

محل برگزاری : سالن سمینار دانشکده