نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آشنایی با فعالیتهای مرکز رشد

جلسه آشنایی با فعالیتهای مرکز رشد


جلسه آشنایی با فعالیتهای مرکز رشد

به همت گروه اقتصاد  جلسه آشنایی با فعالیتهای مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد. در این  جناب آقای دکتر میرزایی به تشریح فعالیتهای مرکز رشد پرداختند همچین در این جلسه جناب آقای دکتر حاج دولو معاونت محترم پزوهشی دانشگاه ، دکتر آرمن ریاست محترم دانشکده اقتصاد و اعضاء هیئت علمی گروه اقتصاد حضور داشتند