نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دانشجوی نمونه سال1397

جشنواره دانشجوی نمونه سال1397


جشنواره دانشجوی نمونه سال1397

با عنایت به برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397دانشجویان محترم متقاضی حضور در جشنواره یادشده میتوانند از تاریخ 1397/07/10لغایت 1397/07/24جهت مطالعــه آیین نامه و شیوه نامه جشنواره و ثبت درخواست به نشانیportal.saorg.ir/nemoonehمراجعه نمایند.پس از بررسی درخواست ها ، با دانشجویانی که طبق آئین نامه جشنواره واجد شرایط بوده و امتیاز لازم رادارا باشند جهت تحویل دادن مدارک و مستندات مربوطه به آقای مرتضوی(کارشناس جشنواره)تماس گرفته خواهد شد.

اداره رفاه دانشجویی

معاونت دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز