توانمندسازی نیروی انسانی آماده به کار

توانمندسازی نیروی انسانی آماده به کار


توانمندسازی نیروی انسانی آماده به کار

بسمه تعالی

نظر به اهمیت آموزش های کاربردی و توانمندسازی کنشگران دانشگاهی در بازار کار و جامعه، مرکز توانمندسازی دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در نظر دارد؛ دوره های آموزشی کاربردی را در حوزه های مختلف با ارائه گواهی معتبر برگزار نماید. زمان ثبت نام در دوره ها متعاقبا از طریق سایت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اطلاع رسانی خواهد شد.

 پاینده باشید