نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس باما

تماس باما


دفتر گروه : خانم گلپرست
شماره تماس :  4470

   آدرس گروه - اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - گروه اقتصاد

نام استاد:

تلفن:

دکتر زراء نژاد 

4473

دکتر آرمن

4476

دکتر اهنگری

4477

دکتر افقه

4474

دکتر فرازمند

4472

دکتر صلاح منش

4475

دکتر میدری

4480

دکتر منتظر حجت

4432

دکتر خدا پناه

4487

آقای اقاجری

4471

آقای اندایش

4453

تلفن دانشگاه

33330010-19