نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم نهایی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

تقویم نهایی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93


تقویم نهایی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

یکشنبه 16/6/93 ورودی های 89 و ما قبل ---- دوشنبه 17/16/93 ورودی های 90 ---- سه شنبه 18/6/1393 ورودی های 91 --- چهارشنبه 19/6/93 ورودی های 92 ---- ثبت نام ورودی های 93 پس از اعلام نتایج ---حذف و اضافه از تاریخ30/6/93 لغایت 2/7/93 ----وب سایت انتخاب واحد الکترونیکی http://reg.scu.ac.ir/login.asp ---ساعت شروع انتخاب واحد: 8:30 صبح الی روز بعد از شروع انتخاب واحد ساعت 7 صبح