نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم فعالیت های آموزشی نیمسال دوم94-93

تقویم فعالیت های آموزشی نیمسال دوم94-93


تقویم فعالیت های آموزشی نیمسال دوم94-93

ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 یکشنبه 5/11/93 ورودی های 90 و ماقبل--دوشنبه 6/11/93 ورودی های 91--سه شنبه 7/11/93 ورودی های 92--چهارشنبه 8/11/93 ورودی های 93 -- تاریخ حذف و اضافه شنبه 18/11/93 الی 21/11/93 به ترتیب ورودی ها